Projectdoelstellingen HOST

De strijd tegen de COVID-19-pandemie toont aan dat een betere samenwerking tussen verschillende gezondheidsactoren nodig is. Het is duidelijk dat de bestaande banden tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren moeten worden geconsolideerd en verbeterd. Daartoe heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een proefproject gelanceerd, de "Hospital Outbreak Support Teams" (HOST), die tot doel hebben de IPC-teams (Infection Prevention & Control) en de AMS-teams (Antimicrobial Stewardship) tijdens en na de pandemie te versterken.

voorstellingen en doel HOST

Voorstelling project

De strijd tegen de Covid-19-pandemie toont aan dat een betere samenwerking tussen verschillende gezondheidsactoren nodig is. Het is duidelijk dat de bestaande banden tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren moeten worden geconsolideerd en verbeterd. 

Daartoe heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een proefproject gelanceerd, de "Hospital Outbreak Support Teams" (HOST), die tot doel hebben de IPC-teams (Infection Prevention & Control) en de AMS-teams (Antimicrobial Stewardship) tijdens en na de pandemie te versterken. De HOST-proefprojecten  sluiten aan bij de doelstellingen van het nationaal actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie. Het beheer ervan wordt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) geplaatst.

Deze projecten worden ontwikkeld via twee complementaire assen:

 • enerzijds een locoregionale aanpak gebaseerd op meer samenwerking tussen de ziekenhuizen op netwerkniveau met wederzijdse uitwisseling van activiteiten en middelen
 • anderzijds een transmurale aanpak waarbij de expertise van de ziekenhuissector ter beschikking wordt gesteld aan de eerstelijnszones en de daarbij behorende residentiële collectiviteiten.

Het HOST-project zal in zijn bijdrage rekening houden met de bevoegdheden van de gemeenschaps- en gewestelijke gezondheidsautoriteiten en met reeds bestaande samenwerkingsverbanden en lopende initiatieven.

UZ Leuven (als coördinerend ziekenhuis) vormt samen met Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Algemeen Ziekenhuis Diest en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen het HOST team van het Plexus Zorgnetwerk Oost-Vlaams Brabant. Het HOST team bestaat uit een multidisciplinair ziekenhuisteam van artsen, verpleegkundig-ziekenhuishygiënisten en ziekenhuisapothekers met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s en het correct gebruik van infectiewerende middelen.

Doelstellingen

Het proefproject heeft als doel bij te dragen aan de versterking van infectiepreventie en –bestrijding en een rationeler gebruik van antibiotica door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie, harmonisatie van procedures en surveillanceprocessen en uitwisseling van gegevens.

1. Wat betreft de versterking van de IPC- en AMS-strategie in en tussen ziekenhuizen

 • de locoregionale strategie uitrollen inzake IPC en AMS met name het uitwerken van netwerkbrede projecten en verbeterstrategieën
 • de bepaling van de gemeenschappelijke epidemiologische situatie (delen van institutionele rapporten over resistentie en zorginfecties, outbreaks)
 • het afstemmen van de praktijken in verband met de lokale epidemiologie (locoregionale aanpassing van de nationale aanbevelingen voor anti-infectieuze behandelingen, restrictief beleid voorschrijven van antibiotica, strategie diagnostische microbiologische testen, enz.) tussen zorginstellingen in het gebied
 • ontwikkeling van een alomvattende epidemiologische surveillance en analyse van de gegevens over het gebruik van antimicrobiële middelen in de deelnemende ziekenhuizen, die het mogelijk maken prioritaire noden vast te stellen en verbeteringsacties ter bestrijding van antimicrobiële resistentie te definiëren.
 • de invoering van een 'externe kwaliteitscontrole' van de programma's voor IPC, AMS en AMR (surveillance, audit, enz.) en de opvolging van de indicatoren

2. Wat betreft de doelstelling van transmurale ondersteuning, rekening houdend met de ambulante OST en in overleg met de gezondheidsoverheden van de deelstaten

De terbeschikkingstelling van de multidisciplinaire ziekenhuisexpertise op alle niveaus van het gezondheidssysteem (huisartsen, WZC, andere ziekenhuisstructuren) door :

 • Het oprichten van een multidisciplinair team waar residentiële collectiviteiten een beroep op kunnen doen bij uitbraken, indien de capaciteit van het Agentschap Zorg-en-Gezondheid niet volstaat en de epidemiologische situatie dit vereist.
 • Het aanbieden van een opleidingsprogramma op vlak van IPC en AMS, met ondersteuning van de mobiele teams.
 • Het uitbouwen van communicatiemiddelen met o.a. een website met leerplatform en een hotline voor adviezen.
 • Deelnemen aan intervisies om goede praktijken en ervaringen uit te wisselen en exploratie van de noden.